Krízové situácie

Dôležité telefónne a všeobecné zásady

 14.08.2015

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, tak bez zbytočného odkladu volajte na telefónne čísla tiesňového volania:

112 – Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) – európske číslo tiesňového volania, na ktoré sú prepojené všetky zložky IZS,
150 – Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy),
155 – Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia),
158 – Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti).

Pri podávaní informácie je nutné uviesť tieto základné údaje:

 • meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby,
 • druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku,
 • vizuálne a pachové prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého
 • prostredia, vôňa, ...),
 • druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku,
 • druh obalu, z ktorého látka uniká,
 • známy počet postihnutých osôb,
 • popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov,
 • počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla, ...),
 • základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné
 • dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.).

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie!
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície!

Všeobené zásady činnosti pri ohrozeni

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Poznámka:
Základné zložky IZS:

 • Hasičský a záchranný zbor,
 • poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
 • kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,
 • Horská záchranná služba,
 • Banská záchranná služba.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár