Krízové situácie

Úvod

 14.08.2015

Posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku, a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.

Treba si uvedomiť, že cez našu obec Medzibrodie nad Oravou preteká rieka Orava, ktorá už neraz spôsobila obyvateľom škody počas jej rozvodnenia, okolie tvoria lesné a trávnaté porasty. V obci, jej blízkom okolí a najmä v meste Dolný Kubín sa nachádzajú výrobné podniky využívajúce rôzne technologické procesy, skladajúce nebezpečné látky a pod.

Často krát si uvedomujeme riziká, ktoré ohrozujú náš život, zdravie a majetok, až keď sa staneme priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí a strát na majetku resp. životnom prostredí.

Nasledujúcich niekoľko bodov slúži ako pomôcka pre obyvateľov obce Medzibrodie nad Oravou v prípade ohrozenia.

Cieľom daných informácií je oboznámiť obyvateľov našej obce o možných ohrozeniach a poskytnúť stručný návod ako reagovať v prípade ich vzniku, a tým minimalizovať rozsah dôsledkov pri povodniach, pri vzniku požiaru a pri úniku nebezpečnej látky. Dozviete sa čo si zabaliť do evakuačnej batožiny a ako poskytnúť prvú pomoc.


Geografický profil územia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Medzibrodie nad Oravou
Rozloha: 438 ha
Počet obyvateľov: 457

Klimatický profil územia
Nadmorská výška: 514 m n m.
Priemerná ročná teplota vzduchu: 6-7°C
Priemerný ročný úhrn zrážok: 800 - 1200 mm
Priemerná výška snehovej pokrývky: 80 – 110 cm
Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: 130 dní
Priemerný počet dní so zrážkami: 120 – 140 dní
Najchladnejší mesiac je december s priemernou teplotou -9,2°C a najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou 23,1°C. Zima trvá 4 až 5 mesiacov. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu je 75 - 80 %.

Zdroje: Zákon č. 42/1994 Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane

Odkazy:

Autor: Bc. Iva Záhoráková
Kontakt: tel. - 0902 242 838, mail – izahorakova@centrum.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár