SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Okolie obce

STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ V OBCI MEDZIBRODIE NAD ORAVOU

Ľudia si chránia veci, ktoré považujú za veľmi dôležité. Sú to majetky, domy, autá – sú to všetko veci, ktoré si môžeme kúpiť za peniaze. Tu si musíme položiť otázku,  čo urobíme s tými hodnotami, ktoré sa nedajú kúpiť a ani zaplatiť? K takýmto hodnotám okrem zdravia v neposlednom rade patrí aj životné prostredie, ktoré nás v každej obci obklopuje, v ktorom žijeme, pracujeme a oddychujeme. Veď každý z nás túži, aby bol v obci čistý vzduch plný kyslíka, po upravených trávnikoch plných rôznych kvetov, stromov a rastlín. Jednoducho všetci chceme žiť zdravo a pekne. Aj obyvatelia obce Medzibrodie nad Oravou majú viaceré možnosti ako neustále zlepšovať stav životného prostredia v nej. Zvýšené aktivity v starostlivosti o verejnú zeleň a zeleň vo svojich záhradách a predzáhradkách vyvolala výstavba podniku Oravských ferozliatinárskych závodov v Širokej, ktorý je v bezprostrednej blízkosti našej obce. Obec tak už od 60. rokov 20. storočia bola pod dlhodobým tlakom podniku. Vplyv prašnosti z tohto podniku mal na stav pôdy, zelene a ovzdušia veľmi negatívny vplyv.  Aj z tohto dôvodu boli obcou v minulosti zakúpené rôzne ochranné kríky, stromy a iná zeleň, ktorú obyvatelia dostali zadarmo, zasadili tieto stromy a o ne sa aj starali.

Tento kladný vzťah k ochrane prírody a starostlivosti o zeleň ostal v našich obyvateľoch doteraz. V roku 1993 bol postavený nový kostol v obci, okolo ktorého je veľká záhrada o ktorú sa starajú hlavne obyvatelia obce. Záhrada je ohraničená živým plotom, ktorý každoročne upravujeme do požadovanej výšky. V priebehu roka aj štyrikrát kosíme záhradnou kosačkou trávnik okolo kostola. V blízkosti prístupových ciest obyvatelia nasadili rôzne okrasné kvetiny o ktoré sa potom pravidelne až do príchodu zimy starajú. Počas sucha ich polievajú, vytrhávajú trávu, obstrihujú ich okopávajú, hnoja a pod. Na týchto prístupových miestach sú väčšinou nasadené šípové ruže, rododendróny, sirôtky a rôzne druhy cibuľovín, ako sú tulipány a gladioly. V neskorších letných mesiacoch potom občania vysádzajú letničky, .

V ostatných priestoroch záhrady sú nasadené rôzne druhy okrasných drevín ako sú : smrek obyčajný, borovica, jedlička, vresy a tiež sú tu vysadené dve lipy. O tieto dreviny je potrebné starať sa počas celého roka podľa potreby. Je to hlavne opiľovanie konárov, ošetrovanie zálomov a čistenie prostredia okolo  stromov. Pri vstupe do našej obce zo smeru od Dolného Kubína je po ľavej strane miestnej komunikácie plocha, ktorú nazývame miestnym parkom. Obec sa aj o túto plochu stará počas celého roka, keď je potrebné starať sa o trávnik, ktorý je pravidelne kosený a udržiavaný v dobrom stave. Na týchto miestach je tiež vysadený smrek obyčajný, hlavne v okolí brehu rieky Orava, ktorá územím obce preteká. Starostlivosť o túto časť je dôležitá aj z toho hľadiska, že rieka Orava je zapísaná v Ramsárskom zozname medzinárodného významu mokradí. Aj v iných miestach, kde rieka okolo obce preteká sú vysadené topole a tiež je tu sprievodná zeleň tvorená najmä jelšou lepkavou alebo vŕbou. Ďalšou plochou o ktorú sa naši občania starajú je prostredie futbalového ihriska a okolie okolo neho. Ihrisko je postavené v blízkosti rieky Oravy.

Preto sa aj o výsadbu brehov rieky staráme a dreviny udržujeme v dobrom stave, pretože na futbalové zápasy chodí veľa ľudí, ktorí sa v peknom prírodnom prostredí aj dobre cítia. Hustota stromov nám potom za odmenu zachytí aj prípadnú futbalovú loptu, ktorá by náhodou smerovala do rieky. Okolo futbalového ihriska máme tiež vysadené malé kríky a stromčeky, ktoré potom dotvárajú celkový pekný obraz okolia. Stredom obce  preteká dolná časť Pucovského potoka. Tam, kde nie sú upravené a spevnené brehy potoka zásahom ľudí, sú jeho brehy lemované prirodzenou zeleňou o ktorú sa priebežne aj obec stará. V minulosti boli  brehy tohto potoka znečisťované vysýpaním rôzneho komunálneho odpadu. Ako sa však v obci zakúpili viactonážne kontajnery a zaviedol sa separovaný zber, prestali sa znečisťovať aj brehy tohto potoka a jeho okolie je pre občanov obce príjemným prostredím na zaslúžený oddych po celodennej práci. V obci sa obyvatelia starajú o miestny cintorín a okolie okolo neho. V letných mesiacoch je to kosenie trávy, opiľovanie poškodených konárov na narastených viacročných lipách. Okolie cintorína je  vysadené nízkorastúcimi tujami. Pri padaní lístia z líp je tu potom práca pri čistení pomníkov. Viacerí občania majú na hroboch vysadené rôzne kvetiny o ktoré sa  počas roka vzorne starajú. Prístupová cesta na miestny cintorín je  lemovaná rôznymi stromami ako sú smrek obyčajný, jelše, rôzne nízkokmenné kríky a podobne. O tieto stromy je tiež potrebné starať sa počas celého vegetačného obdobia a podľa potreby.

V našej obci je aj pekné prostredie okolo materskej školy a obecného úradu. Táto budova je umiestnená v strede peknej záhrady v ktorej rastú najmä jablone  dávajúce na jeseň bohatú úrodu. Občania sa tu  starajú o kosenie trávy a ochranu jabloní striekaním proti rôznym škodcom, prihnojovaním, robením ochranných rezov a vypiľovaním konárov. Odmenou pre nich sú potom zdravé a chutné jablká. Všetci obyvatelia obce vlastnia pri rodinnom dome svoju záhradu a predzáhradku o ktoré sa napriek určitým výnimkám vzorne starajú.

Aj moji rodičia vlastnia pri dome záhradu a predzáhradku o ktorú sa počas roka spoločne staráme. V jarných mesiacoch akonáhle zmizne sneh a vyschne záhrada, urobíme v jej okolí poriadok. Vyhrabeme a prevzdušníme trávnik, okopeme rôzne rastliny a ošetríme prípadné poškodené konáriky na stromoch a jabloniach, ktoré sa počas zimy poškodili. V lete počas horúčav a sucha polievame všetky rastliny, aby mali dostatok vlahy a nezahynuli. V záhrade udržiavame kvalitný trávnik pravidelným kosením. Odmenou je nám potom príjemné prostredie vo vlastnej záhrade, ktorá robí dobrý dojem aj pre návštevníkov našej rodiny a je v nej príjemné posedenie. Je mnoho spôsobov ako chrániť a zveľaďovať prírodu okolo seba a zabrániť jej devastácii. Každý z nás by mal mať kladný vzťah k prírode a využívať ju vo svoj prospech tak, aby sme jej neublížili. Ak sa nám podarí zmeniť naše myslenie a naučíme sa pristupovať k prírode tak, ako sme to vyššie opísali, tak je veľká šanca na to, že zachováme jej hodnoty aj pre generácie ktoré prídu po nás, za čo nám oni budú veľmi vďační.

Obec Medzibrodie nad Oravou pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stalo súčasťou systému ZELENÝ BOD. Hlavnou úlohou tohto systému je podpora separovaného zberu odpadu z obalov a osveta medzi obyvateľmi. Veď až v 8 z 10 prípadov je možné odpad separovať, túto surovinu zhodnotiť a znovu použiť vo výrobe alebo službách. To, že obec Medzibrodie nad Oravou je členom systému ZELENÝ BOD, dokazuje, že životné prostredie nám nie je ľahostajné a spolupodieľame sa na tom, aby ste vy, naši obyvatelia, mali vytvorené dobré podmienky na separovanie odpadu. Systém ZELENÝ BOD prevádzkuje na Slovensku oprávnená organizácia ENVI-PAK.

 

 

www.zelenybod.sk,
www.envipak.sk