Medzibrodie nad Oravou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Sanácia brala - Bziny stav k 15.5.2021

 16.05.2021

Práce na sanácii brala na ceste tretej triedy v Bzinách pokračujú podľa plánu. Na jednej tretine brala je už položená ochranná sieť. Pozrite si foto: 

Pripomíname:

Dňa 29.3.2021 bola na stránke Žilinského samosprávneho kraja bola zverejnená zmluva na dielo:„Sanácia zosuvov v Žilinskom kraji - II. etapa“ - Sanácia nebezpečného brala v k.ú. Bziny“. Práce bude vykonávať víťazná firma z verejného obstarávania:

                                                                       M - SILNICE SK s.r.o.

V článu III. zmluvy je uvedené:

Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela
3.1 Miestom vykonania Diela je: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, katastrálne územie Bziny, cestná komunikácia III/2250 v km 1,450 – 1,520.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:
 prevzatie staveniska: do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porušenie povinnosti prevziať stavenisko Zhotoviteľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
 začatie vykonávania Diela: lehota výstavby, t. j. začiatok vykonávania Diela, začína plynúť dňom nasledujúcim po dni písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
 vykonanie Diela: do 3 (troch) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
 predpokladaná doba dopravných obmedzení je 3 mesiace.

Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021

Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
Sanácia Brala - Bziny - 15.5.2021
1 2 ... 38 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár