Aktuality

Výstavba športového areálu v obci Medzibrodie nad Oravou

 02.08.2022

Názov projektu:

Športový areál v obci Medzibrodie nad Oravou

Prijímateľ:

Obec Medzibrodie nad Oravou, Medzibrodie nad Oravou 122, 026 01 Medzibrodie nad Oravou

IČO prijímateľa:

00314650

Kód projektu:

309070ACC6

Miesto realizácie projektu:

Obec Medzibrodie nad Oravou (okres Dolný Kubín, Žilinský kraj) - Realizácia projektu sa uskutočnila na parcele C-KN č.895/1 (LV č. 997) v katastri obce Medzibrodie nad Oravou.

Poskytovateľ dotácie:

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Kód výzvy:

MAS_065/7.4/1

Operačný program:

Program rozvoja vidieka 2014-2020

Opatrenie:

07. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oblasť:

6B. Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej

infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

Názov zmluvy:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070ACC6

Zmluva – dokument:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6149071/

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na zlepšenie základných služieb v obci Medzibrodie nad Oravou, prostredníctvom vybudovania športového areálu v obci Medzibrodie nad Oravou.

Popis projektu:

Projekt „Športový areál v obci Medzibrodie nad Oravou“ je zameraný na výstavbu fitness ihriska a volejbalového ihriska.

Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín:

Áno

Súčasťou projektu sú prvky zelenej infraštruktúry:

Nie

Celkový rozpočet projektu (EUR):

15 638,92 €

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014-2020 (EUR):

12 511,14 €

Výstavba športového areálu v obci

Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
Výstavba športového areálu v obci
1 2 ... 47 >

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15.00
Utorok: 07:30 - 15.00
Streda: 07:30 - 16.00
Štvrtok: 07:30 - 15.00
Piatok: 07:30 - 14.00

Naša Orava

Naša Orava

Aerovizuálna prehliadka

Fotogaléria

Kalendár