SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

V tomto roku vyberáme poplatky za prenájom hrobového miesta

 21.01.2024

V tomto roku vyberáme poplatky za prenájom hrobového miesta na našom obecnom cintoríne. Hrobové miesta sa  prenajímajú na 10 rokov.

Podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010)
právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne jej zaplatením v kancelárii obecného úradu v Medzibrodí nad Oravou alebo prevodom na účet.

Prenajímateľ vyzve nájomcu na zaplatenie nájomného na ďalšie obdobie v trvaní 10 rokov, podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa nejneskor tri mesiace pred uplynutím doby, za ktorú je zaplatené. Za doručenie výzvy sa považuje aj uverejnenie výzvy na mieste obvyklom na pohrebisku, prípadne na úradnej tabuli prenajímateľa. Možnosti platby – prevodom na účet,  v hotovosti na obecnom úrade. Pokiaľ nájomca na upozornenie nereaguje a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Ak nájomca nie je známy, uverejní sa výpoveď nájomnej zmluvy na úradnej tabuli. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Výpoveď nájomnej zmluvy:

  • prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta, pričom bol prevádzkovateľom vopred písomne upozornený, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené naneskôr 3 mesiace pred uplynutím tejto lehoty
  • prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej 6 mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť
  • ak prevádzovateľ vypovie nájomnú zmluvu, je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť, ak mu adresa nie je známa, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku
  • nájomné môže vyrovnať aj tretia osoba, ktorá má k zosnulému príbuzenský alebo spoločenský vzťah, ale platbou nevzniká právny nárok na získanie hrobového miesta. Nájomcom ostáva naďalej osoba uvedená v nájomnej zmluve

Aktuálny cenník:

Ročný nájom za hrobové miesto:

  • detský hrob 1,00 €
  • jednohrob 2,00 €
  • dvojhrob 3,00 €
  • trojhrob 4,00 €
  • urna – 1 €

Zoznam aktualít: